છેલ્લા ઘણા સમય થી ખગોળ શાસ્ત્રી પરેશ ગોસ્વામી ની આગાહી હતી કે 25 થી 30 જુલાઈ 2020 ના સમય ગાળા માં ગુજરાત ના ઘણા બધા ભાગો માં વરસાદ જોવા મળશે તે મુજબ 25 થી 28 જુલાઈ મા જોવા પણ મળ્યો છે પણ હવે આગાહી ના 2 દિવસ બાકી છે તો આ 2 દિવસ મા કેવો વરસાદ જોવા મળશે તેની થોડીક માહિતી

આવનાર દિવસો મા એટલે કે 5 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ મા એક સારા વરસાદ નો રાઉન્ડ આવશે જેની માહિતી હવે થોડા દિવસો માં આપવામાં આવશે પણ વરસાદ ના મોટા રાઉન્ડ પહેલા 2 થી 4 દિવસ સુધી ગુજરાત ના અલગ અલગ વિસ્તારો મા છુટા છવાયા ઝાપટા જોવા મળશે એટલે આજ થી 5 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાત ના ઘણા એરિયા મા સામાન્ય તથા અમુક વિસ્તાર મા સારા અને મોટા ઝાપટા જોવા મળશે એટલે 5 ઓગસ્ટ સુધી કોઈ મોટા વરસાદ ની ના રાખી સકાય પણ 5 ઓગસ્ટ થી એક સારા વરસાદ ની સરુવત જોવા મળી શકે છે જેની માહિતી ટુક સમય મા આપવામાં આવશે

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)