ગુજરાત ના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં સામાન્ય થી માધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે જેમાં જે વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે તે તમામ શહેરના નામ સાથે પરેશગોસ્વામી યે આગાહી કરી છે

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)